CİHAT'TA ÖNCELİK

CİHAT'TA ÖNCELİK

Fedale b. Ubeyd’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Mücahit, nefsiyle cihat eden kimsedir." (Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd, 2; Ahmed b. Hanbel, VI, 20-22.)

Açıklama

İsnadı sahih olan bu hadisin bazı tariklerinin sonunda "Allah yolunda (fî sebîlillâh, fî tâatillâh, lillâh, fillâh)" ziyadesi vardır. Diğer bir tariki ise şöyledir: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların/ insanların selamette olduğu kimsedir. Mümin, malları ve canları hususunda insanların kendisini emin görüp güvende oldukları kimsedir. Muhacir, günah ve yanlışları terk eden kimsedir. Mücahit ise nefsiyle cihat eden kimsedir.”

Bir işi başarmak için çalışmak, çabalamak, ceht ve gayret göstermek anlamına gelen cihat, İslam davasını gereği gibi yüceltmek (İ‘lâ-yı kelimetullah), onun ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda elden gelen maddî-manevî imkânları seferber etmek demektir. Kulun nefis ve hevası ile mücadele etmesi, davet, tebliğ, emir bi’l-ma'ruf nehiy ani’l-münker ve düşmanla savaş uğrunda gösterilen ilmî, sosyal, kültürel ve ekonomik her türlü gayret, cihat kapsamında değerlendirilir.

Nefis ve hevaya karşı yapılan cihat

İbn Battal el-Kurtubi, Buhari'nin "Allah'a kulluk yolunda nefsiyle cihat eden kimse" diye verdiği bap başlığı altında şu açıklamayı yapar: "Kişinin nefsiyle cihat etmesi, en zararlı (sinsi/iç) düşmanla savaşmak ve en büyük cihattır. Allah Teala şöyle buyurdu: 'Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini de hevadan uzaklaştırırsa,  şüphesiz cennet yegâne barınaktır.” (Naziat, 79/40-41.) Peygamber'in (s.a.s.), cihattan dönen ashabına, 'En küçük cihattan en büyük cihada geldiniz!' dediği ve 'En büyük cihat nedir ya Rasulallah?' sualine  'Nefisle cihat!' diye cevap verdiği (zayıf senetle de olsa) rivayet edildi." (İbn Battâl, Şerhu İbn Battâl alâ Sahîh-i Buhârî, X, 207-209.) 

Keza, “Mücahit nefsiyle cihat eden kimsedir.” hadisini dikkate alan İbnü'l-Kayyim (Zâdü’l-meâd, II, 38.), nefis ile mücadelenin dış düşmanlara karşı gerçekleştirilen cihada nispetle asıl olduğunu ve nefisle baş edemeyen kimsenin dış düşmanla baş edemeyeceğini belirtir.

Gerçekten de benlik ve bencillik gösterip kendini aşamayan, istek ve tutkularından vazgeçemeyen bir insanın, cihadın diğer nevilerini tam olarak gerçekleştirmesi, özellikle cepheye koşup düşmanla çarpışması o kadar kolay değildir. Zira sinsi ve kötülüğü emreden bir düşman olarak nefis ile mücadele, açık düşmanla cihat etmekten daha zordur.

Rasul-i Ekrem'in şu hadisi, nefis muhasebesi ve heva ile mücadele konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşır: “Akıllı ve zeki kişi, nefsini hesaba çeken ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise, nefsini hevasına tabi kılan ve Allah’tan olmadık dileklerde bulunan (boş ümit ve kuruntularla avunan) kimsedir.” (Tirmizi, Kıyamet, 25.) Bu hadisi rivayet eden Tirmizi,  Hz. Ömer'in şu sözünü de nakleder: "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük duruşma için hazırlık yapın. Zira kıyamet günü hesap, ancak dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlara hafif ve asan olur."

İlmî - kültürel cihat

Bu nevi cihat ilim tahsili, eğitim ve öğretim faaliyeti, davet ve tebliğ yoluyla (ta'lîmî, lisânî) gerçekleşir. Yüce Kur’an (Tevbe, 9/122.), İslam varlığının bekasını iki temel esasa bağlar: Tefakkuh ve cihat. Bu ayetteki, “dinî konuları delilleriyle iyice araştırıp sonuç almak” anlamında tefakkuh, Zemahşeri’ye göre "en büyük cihat (el-cihâd el-ekber)" demektir.

Kâfirlere boyun eğmeyip kendilerine karşı Kur’an ile güçlü bir cihadın yapılmasını emreden ayet ile (Furkan, 25/52.), “Mümin, kılıcı ve diliyle cihat eder.” (Ahmed b. Hanbel, III, 456.) hadisi, kime karşı ve nasıl cihat yapılacağına dair örnek teşkil eder.

Mali - ekonomik cihat

Şu ayet-i kerime, sadakat sahibi müminlerin özellikleri arasında, bir sorumluluk ve duyarlılık göstergesi olarak maddi imkânlarla gerçekleştirilen mali cihadın yer aldığını öğretir: “Müminler ancak Allah’a ve Rasulü’ne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte sadıklar ancak onlardır.” (Hu curat, 49/15.) Bu ayetten ilham alan Peygamberimiz de (s.a.s.) şöyle buyurur: “(Size hayat hakkı tanımak istemeyen) Müşriklere karşı mallarınız, canlarınız ve dillerinizle cihat edin!” (Ebu Davud, Cihad, 17; Ahmed b. Hanbel, III, 124.)

Ayrıca şu hadis, bir tasalluta uğrayan malın korunması için mücadele edilmesi gerektiğini öğretir: “Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir.” (Buhari, Mezalim, 33.) Zira ekonomik gücün, bir hırsız ve soyguncunun eline geçmesi,  onun aile, toplum ve devlet için tehdit unsuruna dönüşmesi demektir. Bu konuda Medine'ye hicret eden ashab-ı kiramın yaşadığı tecrübe önemsenmelidir. Zira onların Mekkeli müşriklere karşı mallarıyla mücadele ettikleri ve onlara adeta ekonomik yaptırım uyguladıkları, meşhur bir siyer bilgisidir. Elde ettikleri gelirleri hep silah olarak kullanan müşriklerin, ticaretleri aksadığından zamanla fakirleşip Müslümanlarla cepheleşmekten vazgeçtikleri görülür.

Askerî – fiili savaş

Vatan savunması için silahlı çatışma, düşman güçlerine karşı cephede verilen askerî-fiilî savaş (kıtal, muharebe), cihadın bir parçasıdır. Rasul-i Ekrem, düşmanlara karşı kuvvet hazırlanmasını emreden ayetindeki (Enfal, 8/60.) caydırıcı kuvvetin “atmak” olduğunu açıklar. Ayrıca Rasul-i Ekrem’in şu hitabı da önem arz eder: “Düşmanla karşılaşmak istemeyin. Allah’tan afiyet; bela ve musibete karşı sizi korumasını isteyin. Düşman kuvvetleriyle karşılaştığında da sebat edip direnç gösterin. Biliniz ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır.” (Buhari, Cihad, 112; Müslim, Liân, 19.)

Burada belirtilmelidir ki, Hanefi, Hanbeli ve Maliki fıkıh âlimlerinden oluşan cumhura göre cihadın (savaşın) sebebi, Müslümanlara savaş açılması ve tecavüzkâr olunmasıdır. Şafiiler ile Zahiriler'e göre ise küfür (inkâr), başlı başına bir savaş sebebi sayılır. Bu konuda birinci görüşün daha isabetli olduğu görülür. (bkz. Ahmet Özel, "Cihad", DİA, cilt: 7, sayfa: 527-531.) Bu itibarla, "Sadece Rabbimiz Allah'tır" dediklerinden zulüm ve saldırılara maruz kalan müminlere izin verilen savaşın hedefi, kesinlikle ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyup sömürmek değil, aksine hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenler için alan açmak, fitne ve fesadı ortadan kaldırıp dünyanın hak ve adaletle tanışmasını sağlamaktır.

 

    Hadisten öğrendiklerimiz

●  Nefis muhasebesi ve egonun istek ve tutkuları ile mücadele, cihadın omurgasını oluşturur.

●  Bu zorlu mücadeleyi başarabilmek için Rasul-i Ekrem'in “Allah’ım, beni bir an olsun nefsimle baş başa bırakma!” duası, her daim hatırlanmalıdır!

●  İslam davasının bekası için gerçekleştirilen her türlü faaliyet cihattır.

 

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER |ARALIK 2017 DİYANET AYLIK DERGİ

ŞER ODAKLARINA KARŞI TEYAKKUZ HÂLİNDE OLMAK

Sevban'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Çok geçmez, yeme içme

Oku

TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA: GELİN PEYGAMBERLERİ DOĞRU TANIYALIM

“Andolsun ki, Rasulüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zik

Oku

HZ. PEYGAMBER'İN İZİNDE MEDİNE'DEN MEDENİYET'E

Hadis ve sünnet tasavvurunun krize girmesi, İslam medeniyetinin de krize girmesine; İslam medeniyeti

Oku

EN SEVİMLİ MEKÂN: CAMİ

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Beldelerin Allah’

Oku

HAC TEVHİDİ YENİDEN ANLAMAK

MEKKE arzla semanın, yerle göğün, şehadet âlemiyle gayp âleminin buluştuğu yerdir. Allah Teala son o

Oku

S A B I R

“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!” Âl-i İmrân sûresi (3), 200

Oku

ŞEHÂDET İMAN İDDİASIDIR AMA İSBATI GEREKİR

Her iki cümledeki “lâ ilâhe illallah” da nefiy (red/inkâr) ve isbat (kabul) olmak üzere iki kısımdan

Oku

ORUÇ İMSAK (TUTMAK)TIR

Mü’min oruç tutar, oruç da onu tutar. Oruçlu, oruçla birlikte şu on şeyi Ramazan boyunca tutmaya çal

Oku

Hadisler Kelimesi Kelimesine Aynen mi Rivayet Edilmiştir?

Hadislerin Hz. Peygamber’in mübarek ağzından çıktığı gibi kelimesi kelimesine aynen nakil ve rivayet

Oku

Sünnetin Korunmuşluğu

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de, kâfirler istemeseler de nûrunu tamamlayacağını açıklamaktadır [bk.Tev

Oku

Sünnetin Evrensel Bütünlüğü

Sünnetin tüm hayatı ya da hayatın tüm safhalarını bütün boyutlarıyla kucaklayıcı bir yapıya sahip ol

Oku

Sünnetin Bağlayıcılığı

Sünnetin bir bütün ve kavram olarak bağlayıcılığı kesindir. Peygamber’e uymayı, verdiği hükme razı o

Oku

Sünnetle İlgili Bazı Meseleler

1. Sünnetin Kaynağı Kur’ân-ı Kerîm, hem lafzı hem de mânasıyla vahiy olduğu için ona vahy-i metlü

Oku

H a d i s - S ü n n e t

Güzel dinimizin iki temel kaynağı vardır. Bunlar yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimi

Oku

HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

Hz. Peygamber bir gece ashabı ile sohbet ederken yüzünü semaya çevirerek “Yıldızlar, gökyüzünün güve

Oku

HZ. PEYGAMBER VE KUR’AN AHLAKI

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER | Sa’d b. Hişam diyor ki: Ben: - Ey müminlerin annesi, bana Rasulüllah’ın

Oku

HADİSLERİN IŞIĞINDA İYİ MÜSLÜMAN OLMAK

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim bir müminin d

Oku

Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammed’ül Emin Olarak Peygamberimiz

Sevgili Peygamberimiz, daha Peygamber olarak görevlendirilmeden önce içerisinde yaşadığı toplum tara

Oku