AKILLI MISIN ACİZ MİSİN?

AKILLI MISIN ACİZ MİSİN?

Alıp verdiğimiz her nefes, kopan her takvim yaprağı bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyorken bu hakikate kayıtsız ve lakayt duruşumuzu gözden geçirme vakti gelmedi mi?

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan bağışlanma bekleyendir.” (Tirmizi, Sıfatül Kıyame, 25.)

İnsanların her iki dünyada mutlu ve huzurlu olabilmeleri için anlaşılır bir dil kullanan Hz. Peygamber (s.a.s.) yeri geldiğinde şekiller çizerek meselelerin somut ve çarpıcı bir şekilde zihinlere nakşedilmesini sağlardı. O, yine ashabıyla beraber olduğu bir gün elindeki çubukla yere dört köşeli bir şekil çizdi. Bu şeklin ortasına önce bir yuvarlak, sonra da dışa doğru uzanan bir çizgi çizdi. Daha sonra şeklin kenarından ortadaki çizgiye doğru küçük çizgiler çizerek şekli tamamladı. Hz. Peygamber’in her bir hareketini dikkatle izleyen meraklı gözler, onun bu şekle dair neler söyleyeceğini sabırsızlıkla bekliyordu. Ve Allah Resulü çizdiği şekli yorumlamaya başladı; (Şekil, Abdullah Aydınlı tarafından tercüme edilen Sünen-i Dârimi adlı eserden alınmıştır.)

“Şu (yuvarlak) çizgi, insandır. Onu kuşatan dört köşeli şekil de insanın ecelidir. Dört köşeli şekilden dışarı doğru uzanan çizgi ise insanın arzuları ve emelleridir. Şu küçük çizgiler de (onun başına gelebilecek olan) sıkıntılardır…” (Buhari, Rikak, 4.) Bu hadiste dikkat çekilen husus, insanların dünyaya aşırı düşkünlük göstererek onlara ahireti unutturacak, uzun ve aynı zamanda sonu gelmez emellerin peşinden koşması anlamına gelen tûl-i emeldir. Gerek Kur’an-ı Kerim’in gerekse Hz. Peygamber’in eşsiz mesajlarında dünyanın geçiciliğine vurgu yapılarak tûl-i emele kapılmamanın gerekliliği hatırlatılmıştır. Bu mesajlardan yüz çevirenler veya bunları kulak ardı edenler ölüm sonrası için çalışmayı ihmal edip nefislerinin arzu ve isteklerinin peşinden sürüklenebilmektedirler.

Ölüm; kaçınılmaz son

Dünya hayatı sürekli konaklanacak bir yer değil; geçici bir duraktır. Hem de asıl konaklama yeri olan ahiret hayatıyla kıyaslanamayacak kadar kısa

süreli bir durak… Öyle ki ahirette “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorulduğunda cevap “Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık.” olacaktır. (Müminun, 23/112-113.) Hz. Peygamber (s.a.s.) de bu yönüyle dünya hayatını, yolcunun mola verip ağaç altında gölgelendiği kadar bir süre olarak tanımlamıştır. (Tirmizi, Zühd, 44.) Evet, bu dünya hayatı çok kısa. Sonuç belli; er ya da geç ölüm treni yürek yakan sirenini çalacak ve ilahi takdirle bileti kesilen yolcuların bu trene binmeme gibi bir lüksü olmayacak. Bu ölüm treninin nereden nasıl geleceği de belli değildir; bazen uykuda, bazen bir depremle, bazen de gözle görülmeyen bir virüsle… Ne zaman gözetir ne mekân; ne yaş gözetir ne makam. Sapasağlam, korunaklı kalelere sığınmak da mal ve çocukları siper edinmek de fayda sağlamayacaktır.

Madem ölüm kaçınılmaz, hazırlıklı ol!

Ölümden kaçış yoktur. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin önüne set çekilemeyecek bir hakikattir ölüm. Her gün aldığımız yüzlerce ölüm haberi bu hakikati teyit etmiyor mu? Alıp verdiğimiz her nefes, kopan her takvim yaprağı bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyorken bu hakikate kayıtsız duruşumuzu gözden geçirme vakti gelmedi mi? Madem bu dünya geçici bir durak; neden ebedî kalacakmış gibi davranıyoruz? Bu durakta biraz daha fazla kalma adına bu kadar gönül kırmanın, can yakmanın, gözyaşı akıtmanın kime ne faydası var? Ahirete tereddütsüz iman eden muttaki kullar bu sorgulamayı yapar, dünyanın geçici olduğunu bilir ve dünyaya, hasat zamanı öte dünya (ahiret) olan bir tarla gibi bakarlar. O yüzden bu dünya tarlasına iyilik, güzellik ve hayır tohumları atar; zararlı ve kötü bitkileri tarlalarından uzak tutarlar; her ne ekerlerse onu biçeceklerini bilirler. İşte Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir kişiyi gerçek “akıllı” olarak nitelemektedir. Herkesin takdir ettiği bir makama gelmek, dolgun maaşlı bir mesleğe sahip olmak, servetine servet katmak… Bunların hiçbiri tek başına gerçek akıllı olmak için yeterli değildir Hz. Peygamderece yanlıştır. Müslüman, “Allah’ın yeryüzündeki halifesi” vasfına uygun bir şekilde dünyasını da mamur etmekle mükelleftir. Ancak onun farkı, dünyada yaptığı her bir işi, ahireti hesaba katarak yapmasıdır.

Zahmetsiz rahmet olur mu?

Hadiste zikri geçen insan tipolojilerinden ikincisi dünyanın geçiciliğine aldanmış, nefsini dizginleyememiş, sürekli heva ve heveslerinin peşinden koşan kişidir. Bu tarz kişilere ahireti unutmamaları, ölümden sonrası için de çalışmaları gerektiği hatırlatıldığında “Allah, çok merhametli ve çok bağışlayıcıdır; bizi de bağışlayacaktır.”, gibi çeşitli bahanelerin arkasına sığınabilmektedirler. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “aciz” olarak nitelediği böyle kimseleri Yüce Rabbimiz şöyle uyarmaktadır: “Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası şeytan da Allah (Allah’ın af ve merhameti) ile sizi kandırmasın.” (Fatır, 35/5.) O hâlde söyle bakalım ey nefsim! Sen akıllı mısın yoksa aciz mi?

Hadisten öğrendiklerimiz

1.Ölüm kaçınılmaz bir sondur; bir yok oluş değil ebedî hayata geçiş kapısıdır. Akıllı bir mümin bu hakikatin ve ölümden sonra bir hesabın olduğu bilinciyle yaşar. Bundan dolayı geçici dünya hayatını öncelemez ve ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğu idrakiyle ölüm sonrası için çalışmayı ihmal etmez.

2.Nasıl olsa Allah’ın rahmeti geniştir diye düşünerek sürekli şeytanın ve nefsinin arzularına uyan kişi acizdir. İman sahibi bir bireyin bu konuda acziyete düşmesi son derece yanlıştır.

 

Halil KILIÇ / Diyanet Aylık Dergi

TEKFİR: İMAN LİSTESİNDEN SİLME CÜRETKÂRLIĞI

“Bir kimse Müslüman kardeşine ‘kâfir’ derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer dediği hâl onda vars

Oku

ADALET: TAKVAYA EN UYGUN HASLET

“…Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun.” (Müslim, Hibe, 13.)

Oku

KANAAT: İLAHİ TAKDİRE RAZI OLMAK

“(Şayet) biriniz, mali imkânlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanlara (imrenip

Oku

ALLAH KATINDA DEĞERLİ İNSAN

“Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Bu kişi bir konuda Allah’a

Oku

EBEDÎ KURTULUŞUN AYRILMAZ İKİ SERMAYESİ: MAL VE CAN

“Cihat yok, sadaka yok, peki cennete nasıl gideceksin?” (Ahmed b. Hanbel, V, 224; el-Hâkim, Müstedre

Oku

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

“Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağ

Oku

MÜMİN ÜLFET EDEN VE KENDİSİYLE ÜLFET EDİLENDİR

Sehl b. Sa’d es-Saîdîʼden (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuşt

Oku

SEVGİNİN PEŞİNDE BİR ÖMÜR

Sehl b. Sa’d es-Sa‘îdî’den rivayet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamberʼe (s.a.s.) gelerek “

Oku

MÜMİNCE BİR DURUŞ: ÖLÇÜLÜ HAREKET ETME

Resulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir.” Ashab, o

Oku

HADİS USÛLÜ BU ÜMMETİN YÜZ AKIDIR

Günümüzde sünnete karşı eleştirel yaklaşanların diline doladığı hususlardan birisi de şudur:

Oku

BAKARA SURESİNİN SON İKİ AYETİ

Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim Bakar

Oku

DÜNYAYA BEDEL ÜÇ NİMET

Seleme b. Ubeydullah b. Mihsan el-Ensari babasından rivayet ettiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle

Oku

AĞAÇ VE ÇEVRE

Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Bir Müslüman ağ

Oku

MESCİD-İ AKSA

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: "(İbadet için) s

Oku

CİHAT'TA ÖNCELİK

Fedale b. Ubeyd’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Mücahit, nefs

Oku

ŞER ODAKLARINA KARŞI TEYAKKUZ HÂLİNDE OLMAK

Sevban'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Çok geçmez, yeme içme

Oku

TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA: GELİN PEYGAMBERLERİ DOĞRU TANIYALIM

“Andolsun ki, Rasulüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zik

Oku

HZ. PEYGAMBER'İN İZİNDE MEDİNE'DEN MEDENİYET'E

Hadis ve sünnet tasavvurunun krize girmesi, İslam medeniyetinin de krize girmesine; İslam medeniyeti

Oku