ALLAH KATINDA DEĞERLİ İNSAN

ALLAH KATINDA DEĞERLİ İNSAN

“Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Bu kişi bir konuda Allah’a yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, yerine getirir. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı kalpli/kaba saba, böbürlenen, kibirli olan kimsedir.” (Buhari, Tefsir, 68; Müslim, Cennet, 46.)

Hz. Peygamber (s.a.s.) zaman zaman cennet ve cehenneme dair açıklamalarda bulunmuş; müminleri cennetle müjdelemiş, kâfirleri ise cehennemle korkutmuştur. Bu çerçevede bazen cennete girecek müminlerin vasıflarını, ardından da cehennemlik olanların özelliklerini zikretmiştir. Ancak bu tür rivayetlerde mevcut durumdan bağımsız olarak cennetliklerin veya cehennemliklerin bütün özelliklerine değinilmemiş, zaman ve zemine uygun olan, o anda ön plana çıkan özellikler ele alınmıştır. Yukarda aktarılan rivayette de ilk olarak cennete girecek olan bir grup insandan bahsedilmektedir. Bu kişilerin zayıf ve güçsüz oldukları ve Allah nezdinde çok değerli oldukları ifade edilmektedir. Allah Teâlâ bu kullarına o kadar değer vermektedir ki yemin etseler bu yeminlerini boşa çıkarmamaktadır. Hz. Peygamber’in cennetlik olarak tavsif ettiği kişiler zayıf oldukları için genellikle toplumda kendilerine değer verilmeyen sosyal kesimi oluşturmaktadır. Zira insanlar dünya merkezli düşündüğünden dünyada kendilerine fayda sağlayacak kişilere ayrı bir önem atfetmekte, onların istekleri çerçevesinde hareket etmektedirler. Oysaki Allah azze ve celle, insanlar arası değer ölçülerini altüst etmiş ve güçlünün değerli olduğu anlayışını reddetmiştir. Bir insanın değeri sahip olduğu mal, mülk, evlat gibi maddi gücü veya yöneticilik, saltanat gibi güçlerle ölçülmemektedir. Asıl üstünlük ve değer takva ile izah edilmektedir. “Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurat, 49/13.) ayeti bu hususu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber de Allahʼın mallara ve suretlere değil, kalplere ve amellere değer verdiğini birçok kere ifade etmektedir: “Allah sizin suretleriniz ve mallarınızla ilgilenmez. Ancak kalplerinize ve amellerinize önem verir.” (Müslim, Birr, 34.)

Bu itibarla dünyada sureti güzel, makam ve iktidar sahibi ya da mal, mülk sahibi olup kalbi harap olmuş bir kişinin insanlar nezdindeki bu kıymeti hiçbir anlam ifade etmemektedir. Buna mukabil kalbi ve amelleri Allah’a karşı sorumluluk bilinci ile dolu bir kişi insanların değer verdikleri mal, mülk ve güce sahip olmasa da Allah katında diğer gruptaki insanlardan katbekat daha değerli olacaktır. (İbn Receb, Cāmi'u'l-'Ulūm ve'l-Hikem, II, 276.)

Allah katında değerli kulların ebedî hayatta yer alacakları yurt cennettir. Hz. Peygamber, cennetliklerin zayıf ve güçsüz müminlerden oluştuğunu ifade ederek insanların değersiz gördükleri kişilerin Allah nezdindeki değerini ifade etmektedir.

Sahabe-yi kiramdan Sehl ibn Sa'd es-Sâidî’den (r.a.) Hz. Peygamber’in konuya dair yaklaşımını somut olarak ortaya koyan bir bilgi nakledilmektedir. Buna göre: “Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü ‘Bu kişi hakkında ne dersiniz?’ diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, ‘Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikâhlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir.’ derler. Resulüllah bir süre sukut eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da ‘Bu kişi hakkında ne dersiniz?’ diye sorar. Orada bulunanlar ‘Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikâhlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir.’ derler. Bunun üzerine Resulüllah ‘Bu (fakir), öteki (zengin) gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.’ buyurur.” (Buhari, Nikâh, 16.) Görüldüğü gibi insanların değerli gördükleri kişiler ve değer ölçüleri Hz. Peygamber tarafından kabul edilmemektedir.

Rivayetin ikinci bölümünde cehennemlikler anlatılmaktadır. Buna göre dünyada sahip olduğu güç sebebiyle kalbi katılaşmış, elde ettiği gücün sarhoşluğu içinde olan, bu durum sebebiyle şımarmış ve sahip olduğu imkânlar sebebiyle böbürlenen, kibirlenen insanlar cehennemliklerdendir. Bu özellikler Kur’an-ı Kerim’de de azgın toplulukların özellikleri olarak kaydedilmektedir. Kalem suresinde bu topluluklara dair şu ifadeler yer almaktadır:

“Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.” (Kalem, 68/10-14.)

Bu ayetlerde yer alan “utull” (katı kalpli/ kaba saba) kelimesi aynen Hz. Peygamber’in ifadelerinde de yer almaktadır. Rivayetin Müslim tarafından aktarılan şeklinde Kalem suresinde 13. ayette geçen “kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan” manasında kullanılan “zenim” kelimesi de bu rivayette yer almaktadır. (Müslim, Birr, Cennet, 47.) Bu durum da Hz. Peygamber’in bu ayetlere telmihte bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla cehennemlik olarak nitelendiren kişilerin Kalem suresinin bu ayetlerinde işaret edilen kişiler olduğu söylenebilir.

Allah azze ve cellenin kendisine nasip etmiş olduğu maddi ve manevi imkânlar sebebiyle insanlara karşı kaba saba olan, güç zehirlenmesine uğrayıp şımaran ve kibirlenen kişilerin ahiretteki mekânlarının hüsran yurdu olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan maddi ve manevi güçleri ve imkânları olmadığı için toplum tarafından itibar edilmeyen kişilerin ise ahirette saadet yurdunda ebedî kalacağı anlaşılmaktadır. Bu hususu mutasavvıflar ne güzel ifade etmişlerdir: Hakkı gel sırrını eyleme zahir, Olmak ister isen bu yolda mahir, Harabat ehlini hor görme şakir, Defineye malik viraneler var…

Hadisten öğrendiklerimi

1. Kişiyi değerli kılan maddi güç ve kuvveti değil, kalbindeki ihlas, samimiyet ve amellerindeki istikamettir.
2. Kaba saba, katı kalpli ve kibirli insanlar, Allah’ın sevmediği kimselerdir.

 

Doç. Dr. Abdulvahap ÖZSOY / DİYANET AYLIK DERGİ

EBEDÎ KURTULUŞUN AYRILMAZ İKİ SERMAYESİ: MAL VE CAN

“Cihat yok, sadaka yok, peki cennete nasıl gideceksin?” (Ahmed b. Hanbel, V, 224; el-Hâkim, Müstedre

Oku

ŞEFKAT VE MERHAMET PEYGAMBERİ

“Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağ

Oku

MÜMİN ÜLFET EDEN VE KENDİSİYLE ÜLFET EDİLENDİR

Sehl b. Sa’d es-Saîdîʼden (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuşt

Oku

SEVGİNİN PEŞİNDE BİR ÖMÜR

Sehl b. Sa’d es-Sa‘îdî’den rivayet edildiğine göre bir adam Hz. Peygamberʼe (s.a.s.) gelerek “

Oku

MÜMİNCE BİR DURUŞ: ÖLÇÜLÜ HAREKET ETME

Resulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir.” Ashab, o

Oku

HADİS USÛLÜ BU ÜMMETİN YÜZ AKIDIR

Günümüzde sünnete karşı eleştirel yaklaşanların diline doladığı hususlardan birisi de şudur:

Oku

BAKARA SURESİNİN SON İKİ AYETİ

Ebû Mes’ûd el-Bedrî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kim Bakar

Oku

DÜNYAYA BEDEL ÜÇ NİMET

Seleme b. Ubeydullah b. Mihsan el-Ensari babasından rivayet ettiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle

Oku

AĞAÇ VE ÇEVRE

Enes b. Malik’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Bir Müslüman ağ

Oku

MESCİD-İ AKSA

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: "(İbadet için) s

Oku

CİHAT'TA ÖNCELİK

Fedale b. Ubeyd’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Mücahit, nefs

Oku

ŞER ODAKLARINA KARŞI TEYAKKUZ HÂLİNDE OLMAK

Sevban'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Çok geçmez, yeme içme

Oku

TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA: GELİN PEYGAMBERLERİ DOĞRU TANIYALIM

“Andolsun ki, Rasulüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zik

Oku

HZ. PEYGAMBER'İN İZİNDE MEDİNE'DEN MEDENİYET'E

Hadis ve sünnet tasavvurunun krize girmesi, İslam medeniyetinin de krize girmesine; İslam medeniyeti

Oku

EN SEVİMLİ MEKÂN: CAMİ

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Beldelerin Allah’

Oku

HAC TEVHİDİ YENİDEN ANLAMAK

MEKKE arzla semanın, yerle göğün, şehadet âlemiyle gayp âleminin buluştuğu yerdir. Allah Teala son o

Oku

S A B I R

“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!” Âl-i İmrân sûresi (3), 200

Oku

ŞEHÂDET İMAN İDDİASIDIR AMA İSBATI GEREKİR

Her iki cümledeki “lâ ilâhe illallah” da nefiy (red/inkâr) ve isbat (kabul) olmak üzere iki kısımdan

Oku